DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH

Thứ tư - 15/08/2018 11:22
(Ban hành theo Quyết định số: /2018 /QĐ-THCS
Ngày tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Thịnh
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        ( DỰ THẢO LẦN 1 )
QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH
(Ban hành theo Quyết định số:      /2018 /QĐ-THCS
Ngày      tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Thịnh )
 
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích
1.      Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chuyên môn và học sinh trong nhà trường.
2.      Thống nhất về quy chế làm việc, mối quan hệ và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
3.      Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Phát huy quyền làm chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của CBGV-NV và học sinh trong nhà trường để góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Điều 2 : Nguyên tắc
1.      Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các tổ chức trong nhà trường và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
2.      Thực hiện Quy chế làm việc trong nhà trường phù hợp Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương.
3.      Thực hiện Quy chế làm việc trên tinh thần tự giác, sáng tạo, hoàn thành công việc được giao.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY 
Điều 3 : Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng
            Trường THCS Kỳ Thịnh  có 01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. (BGH Có quy chế làm việc riêng)
Điều 4: Tổ chuyên môn - nghiệp vụ
1.      Tổ chuyên môn( 4 tổ) : Được tổ chức theo  môn học hoặc một số nhóm môn học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và 1 hoặc 2 tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học.
2.      Tổ văn phòng : Gồm Hiệu trưởng và các nhân viên: kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị  và bảo vệ. Tổ trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học.
Điều 5: Hội đồng trường:
 Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TPT Đội; đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng.
Hội đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác.Tổng số thành viên của Hội đồng trường có 13 người.
Điều 6: Các hội đồng tư vấn trong nhà trường :
 Các hội đồng tư vấn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập theo từng năm học và làm chủ tịch hội đồng. Các hội đồng tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành nhà trường.
1. Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên  Hiệu trưởng, Các Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và một số giáo viên chủ nhiệm lớp.
          Nhiệm vụ của hội đồng: Tư vấn xây dựng kế hoạch, nội dung, chuẩn đánh giá thi đua, đánh giá kết quả thi đua và xét đề nghị các danh hiệu thi đua - hình thức khen thưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên : Hiệu trưởng các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;
          Nhiệm vụ của hội đồng: xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc.
( Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật).
 3. Các hội đồng khác:(Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương .v.v...) Thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do hiệu trưởng quy định theo đúng văn bản của cấp trên.
          Nhiệm vụ của hội đồng: Theo các quy định và nội dung công việc khi có yêu cầu.
Điều 7: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường
   1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Đội TNTP Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Chương III
NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM
 
Điều 8 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
  b) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ;
  c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
 d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
 e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
 g) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
 h) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
 i) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
   k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
2. Phó Hiệu trưởng
   a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;
   b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
   c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
   d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
     ( Nhiệm vụ cụ thể được thống nhất phân công theo từng năm học, ghi ở Quy chế làm việc của BGH).
Điều 9 : Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
    1. Tổ chuyên môn:
   a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;
   b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;
   c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;
   d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
   e) Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
2. Tổ Văn phòng:
 a) Làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ, tạp vụ…
 b) Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Điều 10: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
   a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;
   b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
   d) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.
Điều 11 : Các tổ chức, đoàn thể:
1.      Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo điều lệ của của các tổ chức Đoàn thể; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn thể cấp trên.
2.      Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và trong các hoạt động giáo dục.
3.      Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua của đoàn thể (học kỳ, năm học). Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua. Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn quỹ của tổ chức mình.
4.      Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường đề nghị hiệu trưởng giải quyết.
Điều 12 :  Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn có nhiệm vụ :
          1. Tổ trưởng
Quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động của tổ và của các thành viên. Chủ trì các chương trình công tác, các cuộc họp của tổ. 
Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của tổ trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ sư phạm các thành viên trong tổ. Đề xuất với hiệu trưởng để phân công giáo viên có năng lực hướng dẫn giáo viên tập sự và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Theo dõi giờ giấc, ngày công lao động của giáo viên. Đề xuất cho giáo viên được nghỉ theo quy định và bố trí giáo viên dạy thay theo đúng quy định của nhà trường, duyệt chế độ thừa giờ của tổ. Là thành viên trong ban kiểm tra, ban thi đua khen thưởng.
Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
2. Tổ phó chuyên môn
           Giúp tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của tổ, cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm trước nhà trường về phần việc được giao.
           Điều hành hoạt động của tổ khi được uỷ quyền.
           Cùng với Ban giám hiệu kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên.
Điều 13 : Tổ trưởng Văn phòng có nhiệm vụ :
           Phụ trách quản lý nhân viên tổ văn phòng về các mặt sau :
Xây dựng quy chế làm việc của nhân viên tổ văn phòng và kế hoạch hoạt động của tổ hàng tháng.
Quản lý việc thực hiện nề nếp, tác phong làm việc như : giờ giấc, nhiệm vụ vị trí việc làm đã có quy định  cụ thể cho từng thành viên của tổ văn phòng.
 Chấm công lao động, đánh giá thi đua của nhân viên trong tổ.
           -  Bảo quản hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Điều 14 : Thư ký hội đồng
            Là người giúp cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:
   1. Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do hiệu trưởng chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do hiệu trưởng ban hành.
   2. Theo dõi số liệu học sinh hàng tháng, tổng hợp kết quả khen thưởng – kỷ luật công chức, viên chức, học sinh. Thực hiện và lưu các Hồ sơ thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, kết quả xếp loại...) thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng.
 3. Giúp việc cho BGH về công tác  tổng hợp báo cáo với cấp trên.
 
Điều 15: Giáo viên.
         Giáo viên trong trường THCS Kỳ Thịnh  là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường:
1. Giáo viên bộ môn có nhiệm vụ sau :
   a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.
   b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục.
   c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;
   d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;
   đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;
   e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Phụ trách đội trong dạy học và giáo dục học sinh;
   g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể h