DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH

Thứ tư - 15/08/2018 11:22
(Ban hành theo Quyết định số: /2018 /QĐ-THCS
Ngày tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Thịnh
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        ( DỰ THẢO LẦN 1 )
QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS KỲ THỊNH
(Ban hành theo Quyết định số:      /2018 /QĐ-THCS
Ngày      tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Thịnh )
 
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích
1.      Quy định cụ thể về nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chuyên môn và học sinh trong nhà trường.
2.      Thống nhất về quy chế làm việc, mối quan hệ và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
3.      Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Phát huy quyền làm chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của CBGV-NV và học sinh trong nhà trường để góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Điều 2 : Nguyên tắc
1.      Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của các tổ chức trong nhà trường và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
2.      Thực hiện Quy chế làm việc trong nhà trường phù hợp Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương.
3.      Thực hiện Quy chế làm việc trên tinh thần tự giác, sáng tạo, hoàn thành công việc được giao.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY 
Điều 3 : Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng
            Trường THCS Kỳ Thịnh  có 01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. (BGH Có quy chế làm việc riêng)
Điều 4: Tổ chuyên môn - nghiệp vụ
1.      Tổ chuyên môn( 4 tổ) : Được tổ chức theo  môn học hoặc một số nhóm môn học. Mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng và 1 hoặc 2 tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học.
2.      Tổ văn phòng : Gồm Hiệu trưởng và các nhân viên: kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị  và bảo vệ. Tổ trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu mỗi năm học.
Điều 5: Hội đồng trường:
 Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TPT Đội; đại diện các tổ chuyên môn, đại diện tổ Văn phòng.
Hội đồng trường có Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác.Tổng số thành viên của Hội đồng trường có 13 người.
Điều 6: Các hội đồng tư vấn trong nhà trường :
 Các hội đồng tư vấn trong nhà trường do hiệu trưởng thành lập theo từng năm học và làm chủ tịch hội đồng. Các hội đồng tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác điều hành nhà trường.
1. Hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm các thành viên  Hiệu trưởng, Các Phó Hiệu trưởng, Bí thư cấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng và một số giáo viên chủ nhiệm lớp.
          Nhiệm vụ của hội đồng: Tư vấn xây dựng kế hoạch, nội dung, chuẩn đánh giá thi đua, đánh giá kết quả thi đua và xét đề nghị các danh hiệu thi đua - hình thức khen thưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Hội đồng kỷ luật học sinh: Gồm các thành viên : Hiệu trưởng các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;
          Nhiệm vụ của hội đồng: xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc.
( Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật).
 3. Các hội đồng khác:(Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương .v.v...) Thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động do hiệu trưởng quy định theo đúng văn bản của cấp trên.
          Nhiệm vụ của hội đồng: Theo các quy định và nội dung công việc khi có yêu cầu.
Điều 7: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường
   1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  Đội TNTP Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Chương III
NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM
 
Điều 8 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
  b) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ;
  c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
 d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
 e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
 g) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
 h) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
 i) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
   k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
2. Phó Hiệu trưởng
   a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;
   b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
   c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
   d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
     ( Nhiệm vụ cụ thể được thống nhất phân công theo từng năm học, ghi ở Quy chế làm việc của BGH).
Điều 9 : Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
    1. Tổ chuyên môn:
   a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;
   b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;
   c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;
   d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
   e) Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
2. Tổ Văn phòng:
 a) Làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ, tạp vụ…
 b) Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Điều 10: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
   a) Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;
   b) Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   c) Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
   d) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.
Điều 11 : Các tổ chức, đoàn thể:
1.      Thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo điều lệ của của các tổ chức Đoàn thể; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn thể cấp trên.
2.      Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và trong các hoạt động giáo dục.
3.      Người đứng đầu các đoàn thể có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Xây dựng nội dung chuẩn đánh giá công tác thi đua của đoàn thể (học kỳ, năm học). Động viên các thành viên hăng hái lao động, học tập và tích cực thi đua. Quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn quỹ của tổ chức mình.
4.      Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý nhà trường, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường đề nghị hiệu trưởng giải quyết.
Điều 12 :  Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn có nhiệm vụ :
          1. Tổ trưởng
Quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động của tổ và của các thành viên. Chủ trì các chương trình công tác, các cuộc họp của tổ. 
Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động của tổ trên cơ sở kế hoạch hoạt động của nhà trường.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và nghiệp vụ sư phạm các thành viên trong tổ. Đề xuất với hiệu trưởng để phân công giáo viên có năng lực hướng dẫn giáo viên tập sự và bồi dưỡng học sinh giỏi.
Theo dõi giờ giấc, ngày công lao động của giáo viên. Đề xuất cho giáo viên được nghỉ theo quy định và bố trí giáo viên dạy thay theo đúng quy định của nhà trường, duyệt chế độ thừa giờ của tổ. Là thành viên trong ban kiểm tra, ban thi đua khen thưởng.
Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
2. Tổ phó chuyên môn
           Giúp tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của tổ, cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm trước nhà trường về phần việc được giao.
           Điều hành hoạt động của tổ khi được uỷ quyền.
           Cùng với Ban giám hiệu kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên.
Điều 13 : Tổ trưởng Văn phòng có nhiệm vụ :
           Phụ trách quản lý nhân viên tổ văn phòng về các mặt sau :
Xây dựng quy chế làm việc của nhân viên tổ văn phòng và kế hoạch hoạt động của tổ hàng tháng.
Quản lý việc thực hiện nề nếp, tác phong làm việc như : giờ giấc, nhiệm vụ vị trí việc làm đã có quy định  cụ thể cho từng thành viên của tổ văn phòng.
 Chấm công lao động, đánh giá thi đua của nhân viên trong tổ.
           -  Bảo quản hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Điều 14 : Thư ký hội đồng
            Là người giúp cho hiệu trưởng thực hiện một số nhiệm vụ sau:
   1. Ghi chép biên bản các cuộc họp đơn vị, cuộc họp các hội đồng do hiệu trưởng chủ trì. Dự thảo nghị quyết, các báo cáo công tác chung của nhà trường, dự thảo các quyết định do hiệu trưởng ban hành.
   2. Theo dõi số liệu học sinh hàng tháng, tổng hợp kết quả khen thưởng – kỷ luật công chức, viên chức, học sinh. Thực hiện và lưu các Hồ sơ thống kê tổng hợp của nhà trường (thi đua, kỷ luật, kết quả xếp loại...) thông báo kế hoạch công tác hàng tuần và các công tác đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng.
 3. Giúp việc cho BGH về công tác  tổng hợp báo cáo với cấp trên.
 
Điều 15: Giáo viên.
         Giáo viên trong trường THCS Kỳ Thịnh  là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường:
1. Giáo viên bộ môn có nhiệm vụ sau :
   a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.
   b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục.
   c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;
   d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;
   đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;
   e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Phụ trách đội trong dạy học và giáo dục học sinh;
   g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
   b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
  c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, với TPT Đôị các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;
   d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
   đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
Điều 16: Nhân viên hành chính.
            Nhân viên trong nhà trường là những người làm nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý, công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
            Làm việc theo chế độ hành chính, đảm bảo 40 giờ lao động trong một tuần, được quy định cụ thể ở nội quy của tổ hành chính. Phải thực hiện tốt các nhiệm vụ chính theo chức danh, ngoài ra phải thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
               Chức danh và nhiệm vụ chính của các nhân viên trong nhà trường bao gồm:
        1. Nhân viên kế toán:
1.      Nhân                                      Xây dựng dự toán, cân đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính (sổ theo dõi, chứng từ thu, chi), báo cáo quyết toán các nguồn thu, chi trong và ngoài ngân sách theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền để đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của nhà trường. Báo cáo thu chi cho Hiệu trưởng vào tuần cuối hàng tháng trước khi quyết toán với kho bạc và sở tài chính, ngoài ra có thể phải báo cáo đội xuất do yêu cầu của Hiệu trưởng.
Tham mưu cho hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Chỉ được phép chi khi nội dung công việc đã có dự toán và được hiệu trưởng duyệt chi. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài chinh.
 Thực hiện chế độ công khai tài chính định kỳ như sau: Hàng quý thông báo tổng kinh phí được chi, được quyết toán và quỹ tiền mặt.
 Lập sổ quản lý tài sản theo quy định.
 Lập sổ theo dõi công chức, viên chức và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về biên chế GV, NV.
 Chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân. Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.
               2. Nhân viên thủ quỹ:
Thu, nhận tiền trong và ngoài ngân sách được cấp kịp thời, an toàn các nguồn quỹ. Cấp phát kinh phí khi có phiếu chi lệnh chi của chủ tài khoản, (phiếu chi đã có chữ ký của chủ tài khoản và kế toán).
            Có đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi thu, chi và cập nhật kịp thời đúng nguyên tắc tài chính. Hàng tuần và hàng tháng đối chiếu sổ quỹ với kế toán, hàng quý tổng hợp kinh phí thu chi để đối chiếu sổ quỹ và kiểm tra quỹ tiền mặt để báo cáo với chủ tài khoản và thông báo công khai kinh phí sử dụng.
           Chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và cung cấp đầy đủ thông tin với Ban thanh tra nhân dân. Khi có đoàn thanh tra làm việc, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.        
3. Nhân viên Văn thư
           Nhân viên văn thư  có những nhiệm vụ cụ thể sau:
 - Nhận công văn đi, đến ghi vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến. Các công văn đi và công văn đến được poto là 2 bản gởi cho hiệu trưởng 01 bản và lưu giữ 01 bản. Hằng ngày, vào trang điều hành của Sở  Phòng GD&ĐT  TX Kỳ Anh và trang điều hành của trường để lấy các loại văn bản, thông tin cần giải quyết. Theo dõi và kịp thời báo cáo cho hiệu trưởng biết những công văn nào chưa hoàn thành.
 - Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường khi được sự phân công của hiệu trưởng và của các phó hiệu trưởng  vào sổ đủ, đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời, đúng địa chỉ.
 - Photo các loại tài liệu khi được sự phân công của hiệu trưởng ( phải có đề xuất photo tài liệu được hiệu trưởng phê duyệt, khi máy photo nhà trường hư )
 - Đề xuất mua sắm các loại văn phòng phẩm của nhà trường ( giấy in A4, giấy photo, vpp ...) và phát  cho GV, lãnh đạo nhà trường.  Lưu ý tất cả việc mua sắm, photo tài liệu phải có đề xuất được sự thống nhất của hiệu trưởngvà lưu giữ lại phiếu đề xuất để làm hồ sơ quyết toán sau này.
 - Quản lí các loại con dấu của nhà trường, không được mang con dấu ra khỏi trường, không để người khác sử dụng con dấu.  Không được đóng dấu vào những chữ kí photô của hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng. Không được đóng dấu khi chưa có chữ kí của lãnh đạo nhà trường và khi trình kí phải có đầy đủ các thông tin trên các loại giấy tờ cần kí.  Kiểm tra lại các loại văn bản khi trình kí ( nội dung, văn phong, chính tả...)
 - Quản lí giấy giới thiệu, giấy công tác, Ghi cụ thể số giấy giới thiệu, giấy công tác và cấp đúng người được BGH phân công đi công tác.
 +Sổ đăng bộ: Ngay từ đầu năm học phải cập nhật toàn bộ số học sinh lớp 6  mới vào học và ghi lớp mới của học sinh cũ chuyển lên lớp mới  và điền đầy đủ các loại thông tin cần thiết của sổ đăng bộ.
 +Sổ gọi tên ghi điểm: Quản lí sổ gọi tên ghi điểm, thường xuyên nhắc nhở giáo viên thực hiện việc điểm danh vào điểm đúng quy định.
 -Sổ cấp phát văn bằn, chứng chỉ: Ngay sau khi nhận giấy chứng nhận được Phòng GD&ĐT cấp  Văn thư phải vào sổ cấp phát bằng với đầy đủ thông tin.
 - Sổ đầu bài:  lưu giữ theo quy định, hằng cuối mỗi  học kì thu tất cả các sổ đầu bài của tất cả các khối lớp và bảo quản theo năm học, đối với các lớp không nộp sổ đầu bài  văn thư  cần báo cáo cho hiệu trưởng để có biện pháp xử lí.
 - Hàng tháng phải có kế hoạch hoạt động và báo cáo cho hiệu trưởng biết các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.
          4. Nhân viên thư viện:
 Tham mưu xây dựng kế hoạch trang bị sách, báo, tạp chí đảm bảo nhu cầu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
 Quản lý bảo quản tốt hệ thống sách, thiết bị thư viện theo đúng quy định và quy trình kỹ thuật nghiệp vụ. Có đủ hồ sơ ghi các đầu sách của thư viện và sổ theo dõi người mượn, trả sách.
 Xây dựng nội quy thư viện, quy định về chế độ sử dụng sách, tài liệu tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh được nghiên cứu, học tập.
 5. Nhân viên y tế
                Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ y tế theo quy định.
                Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối CB, GV, NV và HS.
                Giám sát vệ sinh môi trường.
                Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng mô hình an toàn sức khoẻ học đường cho CB, GV và học sinh.
               Tham gia tuyên truyền  giáo dục, phòng chống các bệnh học đường như bệnh răng miệng, tật khúc xạ, gù vẹo cột sống…
               Là người xử lý đầu tiên các tai nạn, các triệu chứng thông thường như sốt cao, tiêu chảy, ngất...
               Phối hợp với GVCN lập hồ sơ theo dõi các học sinh có tiền sử mắc các bệnh đặc biệt.
               Khi làm việc phải mặc trang phục theo chuyên môn.
  6. Nhân viên thiết bị.
            *Thực hiện các nhiệm vụ được giao:
               Lập kế hoạch mua, làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng dạy học hàng năm;
   Sắp đặt thiết bị ngăn lắp, gọn gàng, lau chùi sạch sẽ;
   Kiểm tra bảo quản và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học;
   Trực theo lịch để cho mượn, chuẩn bị thí nghiệm theo yêu cầu của GVBM và nhận lại đồ dùng thiết bị;
               Quản lí hệ thống sổ sách, ghi chép đầy đủ, sạch sẽ;
               Thông báo lịch sử dụng phòng học bộ môn.
               Yêu cầu giáo viên giảng dạy đăng ký lịch sử dụng phòng học bộ môn trước 2 ngày (theo mẫu);
  7. Phụ trách công nghệ thông tin.( BGH + TPT Đội )
 Tham mưu cho Hiệu trưởng để  Quản lý, bảo trì, vệ sinh hệ thống thiết bị hiện có. Hướng dẫn các tổ chuyên môn sử dụng các đồ dùng dạy học và chuẩn bị, thiết bị trình chiếu theo yêu cầu của tổ chuyên môn và giáo viên giảng dạy.
 Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình và nội dung ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập.
 Phụ trách kỹ thuật mạng nội bộ, các máy tính của nhà trường; cài đặt, sửa chữa các phần mềm do BGH quy định cho toàn bộ các máy vi tính của nhà trường. 
 Xây dựng trang web, trường học kết nối,các phần mềm quản lý dạy học của nhà trường và quản trị các thông tin trên  các trang web theo quy định của nhà trường.
     8Nhân viên bảo vệ:
Bảo vệ  phải trực  24 giờ/ngày:
Mặc đồng phục bảo vệ, trực ở phòng bảo vệ: giám sát chặt chẽ tất cả mọi đối tượng ra vào cổng.
Tuyệt đối không để những người không có nhiệm vụ vào trong khu vực trường và lên các lớp học. Khi có khách đến liên hệ công việc với nhà trường thì thực hiện theo quy trình sau: kiểm tra và tạm giữ giấy tờ tùy thân, vào sổ theo dõi, phát Phù hiệu dành riêng cho khách, hướng dẫn khách đến các phòng chức năng theo nhu cầu công việc của khách...
Bảo quản an toàn tài sản, cơ sở vật chất và các công trình của nhà trường. Phối hợp với kế toán lập sổ theo dõi các tài sản hiện có (tài sản trong phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng: thống kê số lượng tài sản trong mỗi phòng), ký giao nhận với kế toán và phó hiệu trưởng cơ sở vật chất. Những tài sản bị mất không rõ lý do hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm của bảo vệ thì phải chịu bồi hoàn. Thực hiện công tác sửa chữa nhỏ theo yêu cầu của hiệu trưởng.
 Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, khi có dấu hiệu mất an ninh phải báo cáo ngay với lãnh đạo trường đồng thời liên hệ với cơ quan Công an để kịp thời giải toả và xử lý.
 Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng cơ sở vật chất xử lý những học sinh vi phạm an ninh trật tự. Không cho vào trường những học sinh ăn mặc không đúng quy định, uống rượu, hút thuốc và những người không có nhiệm vụ.
Khi có thợ đến sửa chửa các phòng ốc trong trường: chỉ được phép mở cữa phòng cho thợ vào làm việc khi đã được sự đồng ý của hiệu trưởng; tuyệt đối không giao chìa khóa phòng cho thợ; tiến hành việc giao nhận tài sản hiện có trong phòng giữa bảo vệ và thợ vào đầu và cuối mỗi buổi làm việc.

Chương IV
HỆ THỐNG HỒ SƠ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SINH HOẠT,
CHẾ ĐỘ NGHỈ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
 
Điều 17: Hệ thống hồ sơ.
1. Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các loại hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên môn theo quy định (có quy định đính kèm).
2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các tài liệu theo đúng quy định của pháp luật và các cấp có thẩm quyền.
Điều 18 : Chế độ báo cáo.
           Nhà trường, các bộ phận và cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Ngoài báo cáo theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, nhà trường quy định chế độ báo cáo định kỳ như sau:
                 1.  Hàng tuần :
                Tổng phụ trách Đội và giáo viên trực tuần báo cáo với hiệu trưởng tình hình thực hiện nội quy học sinh, thi đua trong tuần. Các phó hiệu trưởng báo cáo tình hình công tác trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tới với hiệu trưởng.
                      2. Hàng tháng:
a) Giáo viên bộ môn báo cáo với tổ trưởng vào tuần 2, tuần 4, tổ trưởng tổng hợp để báo cáo với Hiệu trưởng vào thứ 6 tuần 4 về: kết quả hoạt động của tổ và kế hoạch tháng sau.
b) Giáo viên chủ nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về tình hình lớp vào ngày thứ 3 tuần 4 hàng tháng.
c) Kế toán báo cáo tình hình thu, chi kinh phí trong tháng với hiệu trưởng vào tuần cuối trong tháng.
Điều 19: Chế độ sinh hoạt hội họp, tham gia các hoạt động tập thể.
                 1. Lịch họp:
                   Họp hội đồng(toàn cơ quan): mỗi tháng 1 lần vào chiều thứ 2 của tuần đầu trong tháng
                   Họp GV chủ nhiệm: chủ yếu là hội ý vào sáng thứ 7 hàng tuần, khi cần tổ chức  họp cả buổi.
                   Họp Cấp ủy - BGH: Sáng thứ 7 hàng tuần
                   Họp giao ban lãnh đạo mở rộng (Liên tịch):  Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ  
                   Họp tổ, chuyên môn: Theo lịch (2 lần trong tháng).
                   Đảng và Đoàn thể:
                                  + Chi bộ: Họp mỗi tháng 1 lần vào buổi chiều trước ngày họp hội đồng.
                                  + Đảng bộ:  Theo Công Văn c ủa Đảng uỷ Phường Kỳ Thịnh
                                  + Công đoàn trường: Theo nghị quyết của công đoàn
                                  Khi có việc cần thiết có thể triệu tập họp bất thường.
              2. Yêu cầu về hội họp:
   Các buổi họp hội đồng, họp GV chủ nhiệm do BGH chủ trì; sinh hoạt tổ do tổ trưởng chủ trì.
               Các buổi họp cán bộ giáo viên phải tham gia đầy đủ, chỉ được phép nghỉ khi có lí do chính đáng và được Hiệu trưởng cho phép.
             Các thành viên dự họp phải đảm bảo đúng giờ, ngồi đúng số ghế quy định. Khi họp phải ghi chép, tập tung tư tưởng, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại; tích cực tham gia thảo luận xây dựng nội dung và nghị quyết kỳ họp. Khi đã thành nghị quyết mọi người phải tuân theo, tuyệt đối không được phát ngôn tuỳ tiện, thiếu xây dựng làm mất đoàn kết nội bộ, những vướng mắc phải được giải quyết thoả đáng trong cuộc họp.
 3. Tham gia các hoạt động chung của nhà trường: Tất cả CBGV, CNV phải tham gia đầy đủ những ngày hoạt động với quy mô toàn trường, có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những công việc được giao. Không được tùy tiện đi muộn, về sớm, nghỉ nếu không được sự đồng ý của hiệu trưởng.
  Điều 20: Chế độ nghỉ.
                   Nghỉ ốm: Phải có giấy nghỉ ốm của bệnh viện, báo cáo với hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng nếu hiệu trưởng đi công tác, đi học, họp…) và bàn giao sổ sách có liên quan để tổ trưởng chuyên môn (văn phòng) bố trí sắp xếp dạy thay (thay thế).
                  Đi học, họp… phải báo cáo với hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng nếu hiệu trưởng đi công tác, đi học, họp…) và tổ trưởng, bàn giao chuyên môn, nộp giấy triệu tập.
                  CBGV không được tùy ý đổi giờ, đổi buổi. Nếu có công việc đặc biệt phải báo cáo với với hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng nếu hiệu trưởng đi công tác, đi học, họp…).
                  Nghỉ làm việc hưởng nguyên lương các ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động (Điều 73)
                  Nghỉ về việc riêng theo qui định của bộ luật lao động ( Điều 78 ): Kết hôn: Nghỉ 3 ngày; Con kết hôn: Nghỉ 1 ngày; Bố mẹ ( Cả bên chồng, vợ ), vợ hoặc chồng, con qua đời: nghỉ 3 ngày.
       Khi nghỉ phải bàn giao chương trình, tài liệu và báo cáo với hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng nếu hiệu trưởng đi công tác, đi học, họp…) và tổ trưởng để phân công dạy thay.
                  Nữ CBGV được nghỉ sinh con theo điều 114 của Bộ luật lao động và các văn bản pháp quy hiện hành về chế độ đối với nữ VC lao động.
                  Ngoài những qui định trên CBGV phải tham gia đầy đủ ngày công, giờ công, hoàn thành công việc được giao.
                 Việc nghỉ không đúng quy định, cán bộ, giáo viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
Điều 21: Thực hiện kế hoach hóa gia đình.
                Mọi thành viên trong nhà trường phải thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
                Cam kết xây dựng gia đình văn hóa, không sinh con thứ ba. Nếu vi phạm phải chịu kỉ luật theo quy định ở các văn bản pháp quy hiện hành.
Điều 22: Chế độ kiểm tra.
                Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phụ trách các bộ phận có trách nhiệm kiểm tra công việc của mình và cấp dưới một cách thường xuyên.
                Kiểm tra theo kế hoạch: 
                      Kiểm tra toàn diện nội bộ trường học: Thực hiện 2 lần trong 1 năm học;
                      Kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ 100% số cán bộ giáo viên.
                 Kiểm tra đột xuất.
Điều 23:  Quản lý  máy móc,  hồ sơ thiết bị và CSVC.
     Quản lý máy vi tính ở phòng làm việc: Mỗi bộ phận ( Phòng làm việc )được trang bị một máy vi tính để bàn; người quản lý chìa khóa phòng chịu trách nhiệm quản lý;  các thành viên khác  chỉ được phép sử dụng để vào mạng Internet lấy tài liệu hoặc in ấn tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập nâng cao trình độ; khi được phép của người quản lý phòng. Mỗi học kỳ trường cấp 02 Ram giấy A4; khi hết mực in thì báo cáo hiệu trưởng để nhà trường đổ mực (mỗi năm học không quá 1 lần); khi có lỗi phần mềm: cần cài đặt lại; khi có lỗi phần cứng (hao mòn, hư hỏng...) do lỗi kỷ thuật thì báo cáo hiệu trưởng để nhà trường làm hợp đồng sửa chữa.
  • Cá nhân được Hiệu trưởng giao nhiêm vụ phụ trách mũi công tác nào thì tự  xây ựng Hồ sơ và quản  lý hồ sơ theo  tủ hoặc ngăn tủ riêng của mình.               
 Tất cả mọi cán bộ giáo viên có trách nhiệm quản lí bảo quản  Hồ sơ và mọi trang thiết bị, CSVC của nhà trường. Việc sử dụng máy móc thiết bị phải đúng mục đích. Nếu sử dụng máy móc, trang thiết bị làm hư hỏng do không hiểu biết, hoặc làm mất mát phải bồi thường.
 
Chương V
QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Điều 24. Trách nhiệm của nhà trường
Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
Điều 25. Ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức trong mỗi năm học gồm các thành viên do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh.
2. Trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Điều 26. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:
1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục.
2. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.
Chương VI
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quy chế này đã được Hội nghị CB-VC của trường thảo luận, nhất trí thông qua ngày       tháng 9 năm 2018 và thống nhất đưa vào áp dụng từ năm học 2018– 2019 Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.
2. Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.
3. Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong quy chế này phù hợp thực tế của nhà trường.                                                                 
Kỳ Thịnh , ngày 13/8/2018
      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             
                                                                                                Trần  Xuân Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây